.

.

 

 

.

.

EQUIPS PER A TRACTAMENTS TÈRMICS

Aquestes sèries de forns s'utilitzen principalment per a tractaments tèrmics de metalls. Són empleades per tallers mecànics, soldadura, farga, manteniment i en tota classe d'indústries.

Existeixen molts tipus de tractaments tèrmics, metalls i aliatges el coneixement dels quals és cosa d'especialistes. Consultin al nostre servei tècnic cada cas concret.

         Fabriquem forns per al tractament tèrmic dels metalls en totes les seves variants. Entre d'altres, disposem dels següents equips per a tractaments tèrmics:

* Forns de mufla per al treball de peces petites.

* Forns de cambra per a peces majors.

* Forns continus, fabricats sempre sota pressupost. Sol·liciti'l

* Forns de sals i sals per a diferents tractaments i capacitats.

* Depuradors de fums per depurar els produïts tant dins del forn com en l'apagat.

* Banys d'apagat i sistemes de refredament per aire, aigua o oli.

* Generadors d'atmosferes controlades per treballar en l'interior del forn en condicions controlades.

* Raigs de sorra per a la netedat de les peces tractades.

* Forns i equips per al pavonat i coloració tèrmica.

* Forns d'pot

* Sistemes de control per a nitruració i carbonitruración

* Quadres de control per a forns de tractament

FORNS                       MEDI AMBIENT            ECOLOGIA