.

.

 

 

.

.

 

El nostre SERVEI ASSISTÈNCIA TÈCNICA, creat per unificar l'assistència als nostres clients en totes les Empreses del GRUP EMISON, està capacitat per solucionar qualsevol problema que es presenti en la utilització dels nostres equips, així com per assessorar en la seva millor utilització i prevenció d'avaries derivades d'un mal ús dels equips i subministrar els recanvis originals i accessoris per als seus equips.

A més dels serveis propis d'assistència tècnica en avaries, muntatges o posades en marxa poden contractar lloguers d'equips, manteniments periòdics d'aparells o instal·lacions, visites anuals de control i altres serveis que li permetran obtenir un òptim rendiment dels nostres equips i un descompte en els preus de venda dels recanvis.

Vegi les nostres condicions generals de prestació de serveis.

TARIFA DE DESPLAÇAMENT

Sota la seva demanda, i al seu càrrec, un dels nostres tècnics especialistes es desplaçarà al seu domicili per dirigir el muntatge, realitzar posades en marxa, revisions o reparacions dels equips subministrats així com assessoraments sobre la millor utilització dels mateixos.

Hauran de facilitar als nostres Tècnics els mitjans materials i personal auxiliar que ells jutgin necessaris per desenvolupar la seva tasca.

Els desplaçaments es realitzaran utilitzant els mitjans públics de transport de viatgers o vehicles particulars. En el primer cas es facturarà el cost del viatge més un 12% en concepte de despeses d'administració, i en el segon a raó de 0’'85 euros/Km.

Es facturaran les hores d'absència de taller, incloent viatges i treballs, a raó de 50 euros cada una. Com a norma general no es realitzaran hores extraordinàries, entenent-se com a tals les que sobrepassin les 8 hores diàries o 35 de setmanals. Si fos imprescindible realitzar-les es facturaran amb els recàrrecs legals. En la mesura possible els nostres tècnics adequaran el seu horari al dels nostres Clients.

Els dissabtes i diumenges es consideraran treballats si el nostre tècnic ha de romandre en les proximitats de la instal·lació o si per necessitats del viatge aquest es realitza tot o en part en dia festiu, meritant les dietes corresponents.

En concepte de dietes es facturaran 75 euros per cada un dels dos menjars principals, 35 euros per l'esmorzar i 30 euros en concepte de petites despeses. Per cada nit d'hotel es facturaran 175 euros.

LLOGUER D'EQUIPS

A través del nostre SERVEI ASSISTÈNCIA TÈCNICA, facilitem el lloguer d'equips de la nostra fabricació, tant per realitzar proves com per a treballs eventuals.

El lloguer de l'equip té el cost diari establert per a cada un d'ells, que facturarem setmanalment. En el preu de tarifa no va inclòs l'IVA (16%).

El cobrament el realitzarem mitjançant rebut domiciliat durant la setmana següent a l'emissió de la factura.

D'altra banda s'haurà d'ingressar en concepte de Fiança el 20% del preu de l'equip. En cas de compra aquest import es deduirà a la factura. En produir-se la devolució de l'equip, i comprovat el perfecte estat del mateix, es reintegrarà la fiança. En cas de compra les quantitats pagades en concepte de fiança es restarà del import total a pagar. El 50% de les quantitats pagades en concepte de lloguer es deduiran del import del equip en cas de compra.

Les tarifes recullen el lloguer per dia natural. Tots els dies tindran la consideració de dies de lloguer, dies festius inclosos i caps de setmana, des de la sortida dels nostres magatzems fins a la seva tornada. El termini mínim de lloguer es d’una setmana.

S'accepten reserves prèvies, després d'un estudi de les existències i dels horaris de devolució dels contractes en vigor. No ens fem responsables de la reserva si les màquines no són tornades al seu temps degut o si ens són lliurades amb avaria.

Amb el lloguer de la màquina no van inclosos els consumibles. Si és necessari realitzar el muntatge o posada en marxa dels equips es facturarà d'acord amb la tarifa general de desplaçaments.

Les màquines han de ser tornades netes i en perfecte estat. De no ser així ens veurem obligats a efectuar el càrrec corresponent als costos de netedat i reparació.

Els costos de transport i embalatge són sempre a càrrec del client.

EMISON es reserva el dret de modificar el contingut de les tarifes quan el consideri oportú, respectant-ne els contractes en vigor.